Tag: หยุดกิจการ

ก่อนเลือกประกันชีวิต

ก่อนจะทำประกันชีวิต เราคงต้องมารู้ก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับบริษัทที่เราต้องเอาเงินไปฝาก แล้วต้องอยู่กับเราไปจนตาย ใช่ครับ ต้องอยู่กับเราจนตาย ถ้าเราตายก่อน เรายังได้เงิน แต่ถ้าเราตายทีหลัง บริษัทประกันเจ๊งก่อนละจากเวป คปภ แจ้งว่า มีกองทุนคุ้มครองผู้เอาประกันภัย เมื่อบริษัทเลิกกิจการ โดยกองทุนจะคุ้มครองจำนวนภาระผูกผันที่บริษัทมีต่อผู้เอาประกันภัยรายละไม่เกิน 1 ล้านบาท (ภาระผูกผันในที่นี้หมายถึง ในกรณีที่กรมธรรม์มีผลบังคับ คือ จำนวนเงินค่าเวนคืน…