Tag: ประกันโรคร้ายแรง

ก่อนเลือกประกันชีวิต 2

ประกันชีวิตคือการซื้อเงิน กล่าวคือ วันนี้ ท่านจ่ายเงิน จำนวนหนึ่ง (เบี้ยประกัน) เพื่อซื้อความคุ้มครองจำนวนหนึ่ง (เงินเอาประกันภัย) เช่น ท่านจ่ายเบี้ยประกัน 20,000 บาท เพื่อความคุ้มครอง 1 ล้านบาททันทีที่ บริษัทประกันอนุมัติ และได้รับเงินค่าเบี้ย บริษัทประกันต้องเตรียมเงินไว้ให้ท่าน 1 ล้านบาท…